REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI „Magia Sarbatorilor” | 10MALL.ro
REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
„Magia Sarbatorilor”
Perioada de desfășurare: 08.11.2019 – 24.12.2019

Sectiunea I. Organizatorul Concursului

I.1. Organizatorul Concursului “„Magia Sarbatorilor”(denumit in continuare “Concursul”)este Maui Market Solutions S.R.L ,cu sediul social in Bucuresti,Sectorul3,Bulevardul Decebal,Nr.12,Camera 1,Bloc S7,Scara 1,Etaj 5,Ap.15 având urmatoarele date de identificare j40/14592/2019 si CUI 41824760, reprezentat prin Nae Catalin în calitate de administrator.

Sectiunea II. Temeiul legal. Scopul

II.1. Prezentul Concurs se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată, şi are ca scop promovarea şi serviciile oferite de Organizator.

Sectiunea III. Aria si durata de desfasurare a Concursului

III.1. Concursul va avea loc în perioada 08.11.2019  – 24.12.2019inclusiv, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

III.2. Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului www.cumaivazutlatv.ro si al paginii de Facebook www.facebook.com/cumaivazutlatv.ro

Sectiunea IV. Dreptul de participare

IV.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului si care achizitioneaza produse de pe site-ul www.cumaivazutlatv.ro (“Participantii”).

La Concurs nu au dreptul sa participe:

Ø persoanele fizice autorizate sau independente care isi desfasoara activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior mentionata, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora;

Ø angajatii colaboratorilor inplicați in derularea prezentului Concurs, sotiile/sotii precum si rudele de gradul I ale acestora.

IV.2. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

IV.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul Oficial sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.

IV.4.Termenii si conditiile prevăzuți în prezentul Regulament Oficial (“Regulament Oficial”) pentru desfășurarea Concursului sunt obligatorii pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial sau de a suspenda sau întrerupe Concursul, fără drept de compensare, orice modificare, suspendare sau întrerupere urmând a se comunica în prealabil prin intermediul site-ului www.cumaivazutlatv.ro si al paginii de Facebook a Concursului:www.facebook.com/cumaivazutlatv.ro

IV.5. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui Participant pe site-ul www.cumaivazutlatv.ro

Sectiunea V. Modalitatea de desfasurare a Concursului

V.1. Pentru a se putea inscrie valabil in Concurs, fiecare Participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii exprese, in mod cumulativ:

  • Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit Secțiunii IV de mai sus;
  • Inscrierea se va face exclusiv pe durata Concursului menționată la Secțiunea III de mai sus;
  • inscrierea se face automat in momentul achizitiei de minim 99 lei, de pe site-ul www.cumaivazutlatv.ro pana pe 24. 12. 2019, la furnizarea datelor de contact necesare pentru expediere;
  • să urmărească website-ul cumaivazutlatv.ro pentru a fi la curent cu desfășurarea Concursului și anunțarea câștigătorilor.

V.2. Vor fi considerate valabil inscrise in Concurs toate persoanele care au comandat produse in valoare minima de 99 lei de pe website-ul www.cumaivazutlatv.ro pana la data de 24.12.2019 ora 23.59. Produsele achizitionate dupa aceasta data nu vor mai fi luate in considerare. Comentariile la adresa concursului vor contine un limbaj decent, fara expresii obscene si/sau licentioase si trebuie sa respecte cerinta descrisa in prezentul Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice comentariu care nu respecta prevederile prezentului Regulament Oficial.

Sectiunea VI. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

VI.1. Toti Participantii ce respecta, cumulativ, conditiile de participare mentionate in Sectiunea V, vor intra automat in etapa de extragere.Castigatorul premiului va fi ales cu ajutorul Random.org.

VI.3. In cadrul Concursului se vor acorda 5premii care constauin 5 iPhone 11, 64 Gb, in valoare de 4000 de lei fiecare.

VI.4. Valoarea totala a premiilor este de 20.000 lei. (o mie de lei), TVA inclus.

VI.5. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului oferit în cadrul acestui Concurs sau schimbarea parametrilor acestuia.

VI.6. Premiile revin numai Participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.

VI.7. Pentru evitarea oricarui dubiu, un Participant la Concurs nu poate castiga decat un singur premiu, indiferent de numarul de achizitii valabileeffectuate pe durata desfasurarii Concursului.

Sectiunea VII. Publicarea castigatorilor. Validarea castigatorilor. Intrarea Castigatorilor in posesia premiilor

VII.1.Dupa extragere, numele castigatorilor vorfi publicate de către Organizator pe website-ul www.cumaivazutlatv.ro si/sau pagina de Facebookwww.facebook.com/cumaivazutlatv.ro ,in data de 27.12.2019.

Pentru validarea premiului, persoanele desemnate castigatoare vafi contactata de catre reprezentantii www.cumaivazutlatv.ro, in termen de 48 de ore de la publicarea anuntului despre persoanele castigatoare.

VII.2. In cazul in care persoana castigatoare nu respecta prevederile comunicate in termenul anterior mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiile.

VII.3. Pentru ca un Participant să poată fi validat drept câștigător al Concursului, este necesară îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiții:

  • Participantul indeplinea conditiile pentru a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii IV de mai sus;
  • înscrierea în Concurs s-a realizat conform Secțiunii V de mai sus;
  • respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Secțiunea V de mai sus;
  • validarea premiului.

VII.4. Premiile constand in 5 telefoane iPhone 11 vor fi transmise prin curier/posta care fiecare castigator, ulterior validarii.

VII.5. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participanti Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

VII.6. Organizatorul se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate, in cazul in care valoarea unui premiu depaseste suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

VII.7. Odată ce premiul este înmânat, Organizatorul este liberat faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

VII.8. Participantii desemnati castigatori nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

Sectiunea VIII. Protectia datelor cu caracter personal

VIII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”) pe durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.

VIII.2. Datele personale colectate, respectiv numele contului de Facebook de pe care se face inscrierea in Concurs, comentariul postat, numele si prenumele, vor fi colectate și folosite în scopul aratat la Sectiunea II din acest Regulament Oficial, respectiv inscrierea participantilor la Concurs si acordarea premiilor. Participarea dumneavoastră in Concurs este voluntară si are ca temei legal consimtamantul dumneavoastra, manifestat prin postarea unui comentariu la postarea care anunta Concursul. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal, prin inscrierea in Concurs si comunicarea acestora in cazul in care ati fost declarat castigator. Astfel, in situatia in care nu doriti sa ne furnizati datele necesare in vederea validarii castigatorilor, societatea se afla in imposibilitatea acordarii premiilor.

VIII.3. Nu vom publica pe oricare din platformele noastre sociale fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, fara acordul acestora.

VIII.4. Organizatorul poate prelucra datele dumneavoastra personale pe intreaga durata a Concursului, precum si pentru o perioada de 3 ani de la data desemnarii castigatorilor.

VIII.5. La datele personale menționate anterior pot avea accestoți colaboratorii implicați în dezvoltarea proiectului www.cumaivazutlatv.ro, în calitate de Împuterniciți. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

VIII.6.Societatea Maui Market Solutions S.R.L ,cu sediul social in Bucuresti,Sectorul3,Bulevardul Decebal,Nr.12,Camera 1,Bloc S7,Scara 1,Etaj 5,Ap.15,in calitate de organizator si utilizator a serviciilor online, nu colecteaza si nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe Facebook şi la utilizarea acestora de către Facebook. Prin inscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate pentruFacebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php.

VIII.7. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

Ø Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;

Ø Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;

Ø Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;

Ø Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fara a fi afectata legitimitatea prelucrarii inainte de data retragerii consimtamantului;

Ø Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;

Ø Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);

Ø Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;

Ø Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal.

VIII.8. Pentru exercitarea acestor drepturi Participantii se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către societatea Maui Market Solutions S.R.L, cu sediul social in Bucuresti,Sectorul3,Bulevardul Decebal,Nr.12,Camera 1,Bloc S7,Scara 1,Etaj 5,Ap.15, având ca date de identificare j40/14592/2019 si CUI 41824760, reprezentată prin Nae Catalin în calitate de administrator

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Sectiunea IX.Litigii

IX.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.

Secțiunea X. Diverse

X.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va putea fi implicat în nicio modalitate în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra Premiilor.

X.2. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligaţii financiare legate de Premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câştigǎtoare.

X.3. În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupã ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea Premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

X.4. Acordarea  premiilor va avea loc doar daca se intrunesc numarul minim de participanti,in cuantum de 4999 clienti cu comenzi validate,cu valoare de si peste 99 lei.

ORGANIZATOR,

S.C. Maui Markert Solutions S.R.L.